Ajut per persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19 (import 2000 €)

S’estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 2.000 euros.

A qui va adreçat

 1. Les persones donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA), que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física, sempre que, incloses les persones treballadores autònomes col·laboradores, i les contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a 6, prenent com a referència la mitjana de l’any 2019.
 2. Les persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA sòcies d’una empresa amb personalitat jurídica pròpia (d’un màxim de 3 socis), sempre que el sumatori de persones sòcies i persones treballadores sigui superior a 6 (mitjana de l’any 2019).
 3. Les persones sòcies de les cooperatives de treball associat que cotitzen al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis treballadors; i el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies sigui superior a 6 (mitjana de l’any 2019).

Cal precisar que els autònoms col·laboradors resten exclosos d’aquesta ajuda.

Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020. La prestació no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.

Requisits

 • Ser persona treballadora autònoma.
 • La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.

Compleix el requisit?

Per saber si compleix el requisit ha comprovar que la suma de l’import indicat en la casella 0432 + Casella 0460 de la declaració de Renda de l’exercici 2019 sigui inferior a 35.000 euros.

 • Que en les declaracions dels tres primers trimestres de l’exercici 2020, o període equivalent (en cas d’alta com a treballador autònom a partir de l’1 de juny de 2020), la base imposable sigui igual o inferior a 13.125 euros.

Compleix el requisit?

Per saber si compleix el requisit ha comprovar que l’import indicat en la casella 03 del Model 130 periode 3P sigui inferior a 13.125 euros.

En cas de no estar obligat a presentar el model 130, haurà de calcular el rendiment net, a partir de la diferència entre les ingressos i despeses de l’exercici.

En el cas de ser autònom societari el límit es calcularà en funció de la percepcions salarials rebudes fins el 30 de setembre de 2020. 

 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com les obligacions davant la Seguretat Social.
 • Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya.
 • No ser /haver estat beneficiari/ària de l’ajut regulat a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.

Presentació de sol·licituds

El termini per sol·licitar l’ajut està previst per demà dia 5 de novembre a les 0:00 hores.

El termini estarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a l’ajut i, com a màxim, fins a les 15:00 hores del desè dia hàbil a comptar des de l’inici del termini.

Agrairíem que les persones que us vulgueu acollir a aquest ajut revisin el compliment dels requisits anterior exposats, i en cas afirmatiu, ens ho facin saber per a la seva tramitació.

Aquesta informació és de caràcter general i no constitueix assessorament jurídic. Per rebre assessorament o ampliar aquesta informació poden posar-se en contacte amb el nostre despatx