Mesures de recolzament dels traballadors autònoms pel 2020

Els treballadors autònoms que a 30/06/2020 estiguessin cobrament de la prestació extraordinària de cessament d'activitat, podran sol·licitar la prestació de cessament si compleix amb els requisits establerts en l'article 330.1 de LGSS en les seves lletres a)b)d) i e) acreditant les següents circumstàncies.

Reducció en la facturació del 3r. Trimestre de 2020 (Juliol, Agost i Setembre) de com a mínim el 75% amb la relació al mateix període de 2019 .

No haver obtingut durant el 3r. Trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 €.

Es preveu un sistema de comprovació , en el cas de que es detectes que no es compleix amb el requisits marcats per la llei la devolució.

Els treballadors autònoms que sol·licitin aquesta prestació de cessament de l'activitat no podran gaudi de l'exoneració de la Seguretat Social, durant els tres mesos (Juliol, Agost i Setembre) que són :

  • Mes de Juliol: 100%
  • Mes de Agost: 50%
  • Mes de Setembre: 25%

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ.

El més destacat amb relació els expedients de regulació temporal d'ocupació és que, amb la relació als de força major, s'allarga la seva vigència fins al 30/09/2020, i que, a partir del dia 26/06/2020 ja no es podran demanar nous ERTOS, derivats de força major.

LES COTITZACIONS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

S'estableixen exoneracions en les quotes per cotitzacions al Règim General de la Seguretat Social, per a totes aquelles empreses que estiguin aplicant ERTOS, ja sigui derivats de causes de força major, ja sigui derivats de causes ETOP, sempre que s'hagin tramitat pel procediment previst en l'article 23 de Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març.

Els percentatges d'exoneració de quotes són els següents:

A

  • Per les persones que tornin a treballar:
  • Empreses de menys de 50 treballadors: 60%
  • Empreses de mes de 50 treballadors: 40%

B

  • Pels treballadors que es mantinguin amb ERTOS:
  • Empreses de menys de 50 treballadors: 35%
  • Empreses de mes de 50 treballadors: 35%
Aquestes cotitzacions són pels mesos de juliol, agost i setembre, sempre prèvia presentació davant la TGSS de la declaració responsable de cada codi de compte de cotització