Dret administratiu a Terrassa

L'administració, un adversari complicat

Una bona defensa davant de les administracions

Moltes són les vegades que resolucions administratives injustes ens compliquen la vida. I moltes vegades tenen senzilla solució. A Assessoria Folch el podem ajudar a fer front a problemes administratius siguin del tipus que siguin, tant per a empreses com per a persones físiques.

Confii en nosaltres.

Advocats des de fa més de 40 anys

Gestió de recursos

Tramitem els recursos per resolucions administratives no favorables que siguin recurribles per les dues vies en que la llei ho permet :

Via administrativa
Via contenciosa administrativa

No hi a satisfacció més gran
per a mi que una resolució administrativa favorable

Josep Folch - Advocat
No accepti allò que no és just

El defensem davant de l'administració

Són moltes les vegades que els funcionaris de l'administració s'extralimiten o erren en les seves funcions. Resolucions injustes són el pa de cada dia. I no són poques les empreses que s'han vist greument afectades per aquestes resolucions.

A Assessoria Folch el recolzem i el defensem davant de l'administració. El primer intent és la via administrativa amb tots aquells recursos administratius que tenim al nostre abast :

  • Recurs de reposició
  • Recurs d'alçada
  • Recurs extraordinari de revisió
Finalment, la via contenciosa administrativa és una opció sempre aconsellable en el cas que la via administrativa no hagi donat els seus fruits.